Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji
Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej www.mok.com.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 77 48 02 540
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: al. Jana Pawła II 27 47-220 Kędzierzyn- Koźle
Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej MOK informacje, w postaci załączników mogą występować w formie skanów (z uwagi na charakter informacji),
 • publikowane grafiki/zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Zmiana rozmiaru strony

 • Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
  Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
 • Firefox, Chrome, Internet Explorer:
 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 30.12.2020

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W sprawie dostępności prosimy się kontaktować pod nr telefonu: 774802540; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dostępność architektoniczna
Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie -Koźlu realizuje swoje działania w czterech budynkach:
Dom Kultury „Chemik” al Jana Pawła II 27
Dom Kultury „Lech” ul. Wyzwolenia 7b
Dom Kultury „Koźle” ul. Skarbowa 10
Dom Kultury „Kubiczek” ul Główna 54

Dom Kultury „Chemik” jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. W budynku usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano obiekt do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony frontowej budynku, przy wejściu głównym,
 • na parkingu bezpośrednio za budynkiem są wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

Dom Kultury „Koźle” jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. W budynku usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano obiekt do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • winda dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu bocznym
 • na parkingu bezpośrednio za budynkiem są wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście do kina „Twierdza” pozbawione jest barier architektonicznych
 • toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie 0

Dom Kultury „Lech” jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. W budynku usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano obiekt do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony frontowej budynku, przy wejściu głównym,

Dom Kultury „Kubiczek” jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. W budynku usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano obiekt do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony frontowej budynku, przy wejściu głównym,

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl